تصاویر روستای دیدنی سفید آب استان گیلان

“سفیدآب” روستایی در دل طبیعت رحیم آباد گیلان به روایت تصویر

شهرهای گیلان